Terms And Conditions

LizArt | Designové interiérové doplňky

Zde jsou ke stažení: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LIZART.CZ (PDF)

A zde jsou Obchodní podmínky v textové verzi.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
www.lizart.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z prodeje zboží, ze zhotovení díla a poskytováním služeb prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.lizart.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2.     Za prodej zboží dle těchto VOP se považuje také zhotovení díla a poskytnutí služby. Zbožím se dle těchto VOP rozumí také dílo a služba. Kupní smlouvou se dle těchto VOP rozumí také smlouva o dílo a smlouva o poskytnutí služby. Prodávajícím se dle těchto VOP rozumí také zhotovitel a poskytovatel služby. Kupujícím se dle těchto VOP rozumí také objednatel a příjemce služby.

1.3.     Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost SMART MEDIA SYSTEM s.r.o., IČO 030 18 521, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Přístavní 1079/29, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 226488. Místem plnění a místem osobního odběru zboží je sídlo prodávajícího.

1.4.     Spotřebitelem je  fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5.     Kupující svůj souhlas s VOP projeví tak, že při objednávce zboží v internetovém obchodu odklikne, že s VOP souhlasí. Souhlasem s VOP kupující potvrzuje, že si VOP prostudoval a jejich obsahu rozumí.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.     Kupující je povinen objednávat zboží výlučně prostřednictvím objednávky vygenerované na webových stránkách internetového obchodu. Před odesláním objednávky je vygenerován náhled celé objednávky a tím je kupujícímu umožněna kontrola zadaných údajů. Objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu sedmi dnů od odeslání objednávky.

2.2.     Objednávka je po doručení prodávajícímu uložena za účelem jejího dalšího zpracování  a realizace zakázky. Kupující má možnost se zaregistrovat v internetovém obchodě a tím získat přístup do svého profilu. V tomto profilu mu je umožněno aktualizovat své osobní údaje (zejména kontakty), nahlížet do historie objednávek a vytisknout si objednávku včetně těchto všeobecných obchodních podmínek a sledovat průběh realizace zakázky.

2.3.     Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v českém jazyce. Jiný jazyk je možno užít pouze na základě dohody s prodávajícím.

2.4.     Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy, nýbrž pouze potvrzením o doručení objednávky. Za přijetí návrhu prodávajícím a uzavření řádné kupní smlouvy je považováno zaslání potvrzení o přijetí objednávky a zahájení realizace zakázky odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo přímo odeslání zboží prodávajícím kupujícímu. Předpokládaný termín dodání zboží je sedm dnů, pokud není přímo u konkrétního zboží uveden jiný údaj.

2.5.     Součástí potvrzení objednávky může být grafický návrh zboží. V tomto případě je kupující povinen se vyjádřit ke grafickému návrhu nejpozději do sedmi dnů od jeho obdržení. Nedojde-li vyjádření kupujícího ke grafickému návrhu prodávajícímu nejpozději osmý den po jeho odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, považuje se kupní smlouva (objednávka) za zrušenou. O dobu mezi doručením a schválením grafického návrhu se prodlužuje doba, po kterou je kupující vázán objednávkou, jakož se o ni posouvá i předpokládaný termín dodání zboží. Prodávající neručí za drobné odchylky barevnosti dané nastavením při tisku. Kupující bere na vědomí, že při náhledu na různých monitorech dochází k barevnému posunu a proto rozdíl v barevnosti mezi náhledem na monitoru a vlastním provedení zboží není vadou zboží. Kupující požadující dodržení přesné barvy má možnost požádat o kontrolní nátisk, který je zpoplatněn dle aktuálního ceníku prodávajícího. Nátisk je v tomto případě k dispozici v sídle prodávajícího.

2.6.     Kupující, který je spotřebitelem, má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na adresu info@lizaard.cz, info@lizaard.eu . Kupující je však povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% kupní ceny zboží v případě, že zboží je vyráběno dle jím zadané specifikace nebo má být dle jeho specifikace upraveno a bylo již započato s jeho výrobou nebo úpravou. O případném zahájení výroby nebo úpravy bude prodávající neprodleně po obdržení oznámení o odstoupení informovat kupujícího a upozorní jej na nutnost úhrady storno poplatku nebo na možnost požádat o dokončení zboží dle původní objednávky. 

2.7.     Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky a pro další komunikaci s prodávajícím nese kupující.


3. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy


3.1.     Kupující, který je spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a jde-li

 • o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3.2.     Spotřebitel, který se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného do sídla prodávajícího nebo nebo e-mailem na adresu: info@lizart.cz . Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14-ti dnů od odstoupení.

3.3.     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od doručení oznámení o odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, jakým mu kupující uhradil kupní cenu. Po dohodě s kupujícím mohou být peněžní prostředky vráceny i jiným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží je spotřebitel povinen zaslat do sídla společnosti nebo jej zde osobně předat.

3.4.     Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

3.5.     Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající nárokovat u kupujícího náhradu škody.

3.6.     Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Tímto zbožím je vždy fototapeta, samolepka, fotoobraz apod. vytištěný na základě zadání spotřebitele, jakož i předmět individualizovaný potiskem dle zadání spotřebitele.

3.7.     Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn od smlouvy odstoupit.


4. Doprava

Náklady na poštovné a balné ve výši dle ceníku uvedeného na webových stránkách internetového obchodu hradí kupující. Způsob dopravy si volí kupující při objednání zboží.


5. Platební podmínky

5.1.     Kupující je povinen před zahájením výroby zakázkového zboží (obrazy, tapety, samolepky, hodiny atd. ) uhradit prodávajícímu minimálně 50% kupní ceny, pokud není v konkrétním případě sjednáno něco jiného, a to nejpozději do osmi dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak. Úhrada zálohy je možná pouze bankovním převodem, kreditní kartou nebo hotově v sídle společnosti. Doplatek kupní ceny je možné uhradit bankovním převodem nebo kreditní kartou, v případě zaslání na dobírku při převzetí poštovnímu doručovateli nebo na poště (popř. kurýrovi), v případě osobního převzetí zboží je možná úhrada v hotovosti. U skladového zboží které není zakázkovou výrobou je kromě platby předem možná i platba na dobírku.

5.2.     Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v aktuálně platné sazbě.

5.3.     Dokud kupující nezaplatí zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen započít s výrobou zboží ani není povinen dodat zboží kupujícímu. Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží či zálohy na cenu zboží. Nezaplatí-li kupující cenu zboží či zálohu na cenu zboží ani do 15 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva (objednávka) se považuje za zrušenou marným uplynutím této lhůta, nesjednají-li strany jinak.


6 . Práva z vadného plnění

6.1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

6.2.     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

6.3.     Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady a to v jeho sídle, nejpozději však do 10 dnů. Pro oznámení vad může kupující užít také elektronickou komunikaci a zaslat oznámení prodávajícímu na adresu info@lizart.cz. Současně s oznámením vzniku vady uvede kupující, jaké shora uvedené právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.4.     Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.5.     Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
 • kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.


6.6.     Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


7. Záruka za jakost poskytnutá kupujícímu, který je spotřebitel

7.1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.2.         Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

7.3.         Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

7.4.         Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.5.         Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.6.         Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7.         Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.8.         Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.         Ochrana osobních údajů je popsána v samostatném dokumentu (příp. dokumentech) zveřejněným na internetových stránkách prodávajícího, a to v části označené jako ochrana osobních údajů nebo GDPR.


9. Omezení či přerušení internetového obchodu

9.1.         Prodávající je oprávněn omezit či přerušit provoz internetového obchodu, a to zejména z důvodu běžné údržby systému, technických obtíží či z jiných vážných důvodů. Prodávající v takovém případě, bude-li to možné, oznámí prostřednictvím internetového obchodu plánovaný výpadek alespoň 1 hodinu předem (postačí, pokud bude na webových stránkách internetového obchodu taková informace zobrazena).

9.2.         Kupující nemá nárok na jakoukoliv náhradu újmy ze strany prodávajícího způsobenou omezením či přerušením internetového obchodu, ať již k němu došlo z důvodu běžné údržby, v důsledku technických obtíží či z jiných vážných důvodů.


10.Závěrečná ujednání

10.1.      Se stížnostmi a návrhy na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci IČO 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

10.2.       Prodávající má právo jednostranným úkonem měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek se děje uveřejněním na webových stránkách internetového obchodu. Změny těchto podmínek se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

10.3.       Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

Top